Subscríbete a nuetra newsletter

Productos > 

pou nou

 (294 resultados)

The New Life Catechism for Children/Katechis pou yon Nouvo Vi Pou Ti Moun Yo: 100 Kesyon ak Repons pou anseye nou kijan

Libro digital - Versión Kindle - Inglés

Autor/a:  Celucien Joseph

The New Life Catechism for Children/Katechis pou yon Nouvo Vi Pou Ti Moun Yo: Bilingual Edition (English and Kreyòl)The New Life Catechism is about spiritual formation and development and so designed to teach children about the great theological truths and ethical practices of the Christian faith. It is written with great theological clarity and precision, and rhetorical eloquence. This gospel-focused guide directs our attention to the relationship between the Christian life, society, and doing good works, and also focuses on how Christian kids should live in society and with others relationally and peacefully. It teaches us about the importance of difference and unity, and the beauty of diversity and multiplicity expressed through God's creation and the various cultures, races, and ethnic groups God made for his glory. This study can be used in Sunday school classes and small groups on spiritual formation for children. The target audience include two different age groups: 3-7, and 8-11, respectively. Christian Parents and educators will read the catechism to the first age group; children belonging to the second age group can read it by themselves. Nonetheless, individuals of any age group will find this summarized statement of the Christian faith informative, insightful, empowering, and doctrinally sound. The overall objective of this book is to lead individuals, especially Christian children, to love God more passionately and affectionately, as well as to grow more in grace and in our knowledge and understanding of the Triune God and to achieve gradual maturity in our relationships and interactions with our neighbor. I also hope that The New Life Catechism will help the church to construct this new radical life we are called to live in this world and to combat and thus solve the crisis of biblical illiteracy among Christian children and adults in our culture, especially in Christian circles. The book is also available in French and Creole.

Katechis pou yon Nouvo Vi a met aksan sou fòmasyon espirityèl ak devlòpman. M ekri liv sa a pou anseye timoun yo verite sou gwo doktrin teyolojik ak pratik etik nan lafwa kretyen an. M mete aksan nan presizyon langaj teyolojik ak elokans langistik. Gid sa a konsantre nan levanjil Kris la e sou relasyon ki genyen ant lavi kretyen an, sosyete a, ak fè bon zèv ; epi li souligne ki jan timoun kretyen ta dwe viv byen, nan lapè, nan bon relasyon avèk antouraj yo ak nan monn lan. Li anseye nou sou enpòtans diferans ak inite, ak divèsite ak konplèksite, ke nou trouve nan kreyasyon Bondye a; e nou trouve yo tou manifèste nan divès kilti, ras ak gwoup etnik Bondye kreye pou chante glwa li e pwopagande renome l sou latè. Amplis, nou kapab itilize etid sa a nan lekòl dimanch ak ti gwoup sou fòmasyon espirityèl pou timoun yo. M anvisaje de diferan odyans oswa de gwoup laj : 3 a 7 an, ak 8 a 11 zan. Paran Kretyen ak edikatè yo kapap li katechèz la pou ti moun nan premye gwoup laj la; timoun ki nan dezyèm gwoup laj la kapab li l poukont yo.Sepandan, moun nan nenpòt laj ap jwenn kichòy e benefisye ampil bagay nan liv sa a. Manyèl sa a se yon rezime oubyen yon deklarasyon sou lafwa kretyen an. Li gen ampil bon enfòmasyon, ampil mo sajès, e li baze sou bon doktrin biblik. Objektif jeneral nan liv sa a se gide moun, espesyalman timoun kretyen, pou renmen Bondye plis ak afeksyon ak pasyon, epi pou ede moun grandi plis nan favè Bondye a, ak nan konesans ak konpreyansyon Bondye ki trinite. Amplis, m ta renmen tout kretyen reyalize matirite gradyèl nan relasyon nou yo ak entèraksyon ak vwazen nou yo. M espere Katechis pou yon Nouvo Vi a pral ede legliz yo konstwi yon vi radikal nan Kris la e konsa rezoud kriz analfabetis biblik ki egziste nan mitan timoun kretyen ak granmoun yo. Liv la disponib tou an franse ak angle.

EUR 10,70

Katechis pou yon Nouvo Vi Pou Ti Moun Yo: 100 Kesyon ak Repons pou anseye nou kijan pou nou viv nan lapè ak bon relasyo

Libro digital - Versión Kindle - Inglés

Autor/a:  Celucien Joseph

Katechis pou yon Nouvo Vi a met aksan sou fòmasyonespirityèl ak devlòpman. M ekri liv sa a pou anseye timoun yo verite sou gwo doktrin teyolojik ak pratik etik nan lafwa kretyen an. M mete aksan nan presizyon langaj teyolojik ak elokans langistik. Gid sa a konsantre nan levanjil Kris la e sou relasyon ki genyen ant lavi kretyen an, sosyete a, ak fè bon zèv ; epi li souligne ki jan timoun kretyen ta dwe viv byen, nan lapè, nan bon relasyon avèk antouraj yo ak nan monn lan. Li anseye nou sou enpòtans diferans ak inite, ak divèsite ak konplèksite, ke nou trouve nan kreyasyon Bondye a; e nou trouve yo tou manifèste nan divès kilti, ras ak gwoup etnik Bondye kreye pou chante glwa li e pwopagande renome l sou latè. Amplis, nou kapab itilize etid sa a nan lekòl dimanch ak ti gwoup sou fòmasyon espirityèl pou timoun yo. M anvisaje de diferan odyans oswa de gwoup laj : 3 a 7 an, ak 8 a 11 zan. Paran Kretyen ak edikatè yo kapap li katechèz la pou ti moun nan premye gwoup laj la; timoun ki nan dezyèm gwoup laj la kapab li l poukont yo.Sepandan, moun nan nenpòt laj ap jwenn kichòy e benefisye ampil bagay nan liv sa a. Manyèl sa a se yon rezime oubyen yon deklarasyon sou lafwa kretyen an. Li gen ampil bon enfòmasyon, ampil mo sajès, e li baze sou bon doktrin biblik. Objektif jeneral nan liv sa a se gide moun, espesyalman timoun kretyen, pou renmen Bondye plis ak afeksyon ak pasyon, epi pou ede moun grandi plis nan favè Bondye a, ak nan konesans ak konpreyansyon Bondye ki trinite. Amplis, m ta renmen tout kretyen reyalize matirite gradyèl nan relasyon nou yo ak entèraksyon ak vwazen nou yo. M espere Katechis pou yon Nouvo Vi a pral ede legliz yo konstwi yon vi radikal nan Kris la e konsa rezoud kriz analfabetis biblik ki egziste nan mitan timoun kretyen ak granmoun yo. Liv la disponib tou an franse ak angle.

EUR 8,02

OutletMania

   

CanguroEnCasa babynjoy